زیرگروه php

  • جهت شرکت در جلسات گروه، می‌توانید روزهای سه شنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل خانه ریاضیات حضور یابید.

زمان برگزاری جلسه‌ی آینده

  • تاریخ برگزاری جلسه آینده : ۱۳۹۳/۲/۹ - ساعت۱۸ تا ۲۰ در محل خانه ریاضیلات .

برنامه‌ی جلسه‌ی آینده‌ی گروه

  • Tip & Tricks : —
  • سمینار : —
  • جلسه آزاد!