در این بخش می توانید مستندات , مقالات , راهنما ها و شیوه نامه های گروه کاربران لینوکس اصفهان را پیدا کنید.
سیاستها

سیاست: مجموعه‌ایی از تعاریف و دستورالعملهاست که مانند اساسنامه به تنهایی محدود کننده نیست و در صورت تذکر در اساسنامه لزوم اجرا پیدا می کند .سیاستها تنها ایده‌آلهایی هستند که گروه سعی می‌کند آنها را تمرین کند.


دستورالعمل ها

دستورالعمل: روندهایی هستند که برای اجرای فعالیتهای تکراری تعریف می شوند. این روندها لزوم اجرایی به صورت بند به بند را ندارند و به منظور انتقال تجربیات و جلوگیری از اشتباهات گذشته مستند می شوند.


رای گیری ها و انتخاب ها


چک لیست ها

مالی

نامه ها

متفرقه