جلسات عمومی هر هفته دوشنبه ها در کتاب خانه شهرداری اصفهان به منظور آشنایی افراد لینوکس کار یا علاقه مند به لینوکس در اصفهان برگزار می گردد و شرکت در آن برای عموم آزاد است.


 • برنامه جلسات
  • ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۱۰ - اخبار دنیای نرم افزارآزاد/متن باز
  • ۱۷:۱۰ الی ۱۷:۲۰ - معرفی یک دستور / اخبار امنیت / Tips and tricks
  • ۱۷:۲۰ الی ۱۸:۰۰ - سمینار
  • ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ - جلسه ی آراد


موضوع جلسات آینده

(لطفا خلاصه و یا تیتر مطالب خود را حداقل یک هفته قبل از جلسه در لینک جلسه خود قرار دهید و بعد از جلسه آن را کاملتر کنید )

 • سال ۱۳۹۳(بعد از عید ):
  • open science- محمد ادیب بهروز
  • event oriented programing-صمیم پزشکی
  • UEFI - مهرداد عباسی
صورت جلسات

جلسات عمومی

جلسات مدیران و سرپرستان